Klubová výstava Ružindol 2009 – Slovensko

Každoročná Klubová výstava Ružindol a Ayrin výsledok – V1, CAC